ISKANJE

Herbicidi

BANVEL 480 S 

Sistemični selektivni herbicid s širokim spektrom delovanja za uporabo na kmetijskem zemljišču (koruza, sirek, strnišča in travniki) in nekmetijskem zemljišču (športne in parkovne trate ter vrtne zelenice). 
Aktivna snov: dikamba – sol 48 %. 
Formulacija: vodotopni koncentrat (SL). 
Zatira oslez, dresni, enoletni in večletni širokolistni plevel; metlika, loboda, pelin, njivski slak, pelinolistna ambrozija, njivski ostat, plezajoča lakota, sinjezelena robida, škrbinka… 
Pakiranje: 100 ml (zadostuje za 1000 m² travne površine.

KOBAN TX  NOVO!

Talni herbicid za celovito zatiranje širokolistnih in ozkolistnih plevelov v posevkih koruze.
Aktivna snov: petoksamid 30 %, terbutilazin 18,75 %.
Formulacija: Suspenzoemulzija (SE).
Področje delovanja in uporaba:
Sredstvo Koban TX se uporablja kot selektivni talni herbicid v koruzi za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela v odmerku 4 l/ha (40 ml/100 m2), pri porabi 200 – 400 L vode/ha (2-4 L vode/100 m2).
ČAS UPORABE: Plevel se tretira od razvojne faze pred vznikom koruze do razvojne faze, ko
koleoptila prodre iz zemlje (BBCH 00-09), ali po vzniku koruze, od razvojne faze koruze, ko prvi list prodre skozi koleoptilo, do faze ko so 4 listi razviti (BBCH 10-14).
SPEKTER DELOVANJA:
Sredstvo zelo dobro deluje na naslednje plevele: srhkodlakavi ščir (Amaranth us retroflexus),
navadna loboda (Atriplex patula), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), bela metlika (Chenopodium album), navadna kostreba (Echinochloa crus-gallI), plezajoča lakota (Galium aparine) , drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), pritlična krvomočnica (Geranium
pusillum
), njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), skrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum), nedičeca trirobka (Matricaria inodora) , morska kamilica (Matricaria maritima), enoletna latovka (Poa annua), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), ščavjelistna dresen (Polygonum lap a thifoJium), breskova dresen (Polygonum persicaria), zeleni muhvič (Setaria viridis), navadna zvezdica (Stelaria media), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), perzijski jetičnik (Veronica persica) in njivska vijolica (Viola arvensis).
Sredstvo slabo deluje na naslednje plevele: njivski slak (Convolvulus arvensis), plazeča pirnica
(Elytrigia repens) in pasje zelišče (Solanum nigrum).

Pakiranje: 1 l, 10 l.

DUPLOSAN KV COMBI 

Selektivni herbicid za uporabo v strnih žitih in na nekmetijskih travnih površinah (parki, zelenice, športni tereni). 
Aktivna snov: mekoprop-p DMA 35%, 2,4 D 19,7 %. 
Formulacija: vodotopni koncentrat (SL). 
Zatira širokolistne plevele; škrlatnordeča mrtva kopriva, prava kamilica, ščavjelistna in breskova dresen… 
Pakiranje: 200 ml (za 500 m² travne površine); 1 l.


HELOSATE  450 SL   NOVO!

Totalni sistemični herbicid za zatiranje vseh vrst plevelov.
Več aktivne snovi, manjša poraba po ha!


Aktivna snov: Glifosat 450 g l, (glifosat- izopropil amino sol (tehn. 95%) .... 473,7 g/L).
Formulacija: Vodotopni koncentrat (SL).
Področje delovanja in uporaba:
Sredstvo HELOSATE 450 SL odlično zatira plevele v nasadih pečkatega sadnega drevja, v vinogradih, na travinju, v posevkih žit, oljne repice, oljne ogrščice in na strniščih za zatiranje enoletnega in večletnega plevela ter za desikacijo oziroma sušenje rastlin v posevkih žit, oljne repice in oljne ogrščice.

Uporablja se:
a) za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v odmerku 4 L/ha:
-na strniščih po spravilu poljščin in pred nadaljnjo obdelavo, najpozneje 4 dni pred obdelavo tal oziroma
setvijo naslednjega posevka;
-v nasadih pečkatega sadnega drevja (jablane in hruške), ko so pleveli visoki od 15 do 20 cm; tretira se v
pasovih;
-v vinogradih starejših od štirih let, ko so pleveli visoki od 1 O do 20 cm, tretira se v pasovih;
- v posevkih žit ( ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, ozimna in jara tritikala) v razvojnetn
stadiju polne zrelosti (BBCH 89) oziroma najpozneje do 7 dni pred predvideno žetvijo;
-na travnikih in pašnikih najpozneje 5 do 7 dni pred setvijo oziroma dosejavanjem travne ruše;
b) za zatiranje ozkolistnega in široko listne ga plevela v odmerku 2,5 L/ha:
- v posevkih oljne repice in oljne ogrščice v razvojnem stadiju dozorevanja (BBCH 87 do 89) oziroma
najpozneje do 14 dni pred predvideno žetvijo;
c) za sušenje rastlin oziroma desikacijo:
- v posevkih po leglih žit ( ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, ozimna in jara tritikala) v
razvojnetn stadiju polne zrelosti (BBCH 89) oziroma najpozneje do 7 dni pred predvideno žetvijo v
odmerku 4 L/ha;
- v posevkih oljne repice in oljne ogrščice v razvojnem stadiju dozorevanja (BBCH 87 do 89) oziroma
najpozneje 14 dni pred predvideno žetvijo v odmerku 2,5 L/ha.
Pri poročena poraba vode je od 100 do 400 L/ha.
Pakiranje: 1 l, 5 l, 20 l.NICOSH 

Sistemični - translokacijski herbicid. Uporabljamo ga po vzniku v koruzi. 
Aktivna snov: nikosulfuron 4%. 
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC). 
Zatira ozkolistne in širokolistne plevele; mrtva kopriva, navadni plešec, njivska škrbinka, gluhi oves, divji sirek, navadna kostreba, ščavjelistna dresen, srhkodlakavi ščir… 
Pakiranje: 1 l (za 1 ha).SHYFO

NAČIN DELOVANJA: 
je neselektivni sistemični herbicid.
UPORABA: 
za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela:
1. na strniščih, na neobdelanih kmetijskih površinah ter na nekmetijskih površinah (obcestni robovi, poti, železniški tiri, pločniki in industrijska področja, naravne površine, ki niso namenjene vegetaciji, prepustne površine,
ki prekrivajo tla, ob ograjah in zidovih) za zatiranje:
a) enoletnega plevela v odmerku
• 1,5 – 3 L/ha (15 – 30 ml na 100 m2) do najkasneje 2 dni pred oranjem ali saditvijo/setvijo naslednjega posevka.
b) večletnega plevela odvisno od vrste in intenzivnosti zapleveljenosti, in sicer:
• 2 - 4 L/ha (20 - 40 ml na 100 m2) za zatiranje plazeče pirnice (Agropyron repens):
- 2 L/ha pri zapleveljenosti od 1-25 poganjkov plevela na m2;
- 3 L/ha pri zapleveljenosti do 75 poganjkov plevela na m2;
- 4 L/ha pri zapleveljenosti nad 75 poganjkov plevela na m2 in za tretiranje površin pred setvijo/saditvijo.
• 4 - 5 L/ha (40-50 ml na 100 m2). Tretiramo najpozneje do 5 dni pred oranjem ali saditvijo/setvijo naslednjega
posevka in 7 dni pred saditvijo drevja.
2. v sadovnjakih (jablane, hruške, breskve, marelice, slive, višnje) za tretiranje v vrsti in sicer v odmerku 5 L/ha (50
ml na 100 m2) ob uporabi 200-400 L vode na ha za jesensko tretiranje po pobiranju pridelka v času od odpadanja
listja vendar preden sadno drevje doseže naslednjo razvojno fazo socvetij v balonskem stadiju (BBCH 59), v
nasadih jablan in hrušk stadij zelenih popkov (BBCH 56). Drevesa v nasadu ne smejo biti mlajša od 2 let. Pri
tretiranju preprečite stik sredstva z vejami in poganjki 30 cm nad tlemi. S sredstvom lahko v istem odmerku
zatiramo tudi koreninske izrastke, vendar le pozno spomladi.
3. gozdnih nasadih iglavcev in listavcev in sicer v odmerku:
• 1,5 L/ha (15 ml na 100 m2) v nižinskih nasadih in v odmerku 2 L/ha (20 ml na 100 m2) v višinskih predelih za tretiranje celotne površine v drevesnicah po saditvi v čas mirovanja sadik za zatiranje ozkolistnega plevela ob porabi 80-250 L vode na ha (0,8-2,5 ml na 100 m2). Ne tretirati sadik, namenjenih okrasni zasaditvi in novoletnih jelk.
• 3 L/ha (30 ml na 100 m2) za zatiranje olesenelega plevela (praprot, bukev, javor, hrast, leska, vrba) ob
porabi 200-250 L vode na ha (2-2,5 L na 100 m2).
Praprot tretiramo potem, ko so razviti prvi listi vendar pred zrelostjo in staranjem rastline. Jesensko vreso
tretiramo v odmerku 4-6 L/ha (40-60 ml na 100 m2) v obdobju od junija do avgusta (nižji odmerek za šotna
tla, višji za tla, bogatejša z minerali).
• 4 - 5 L/ha (40-50 ml na 100 m2) za uničevanje ozkolistnega in širokolistnega plevela pred ali po
sajenju sadik s tretiranjem površin okrog dreves ob porabi 80-250 L vode na ha (0,8-2,5 ml na 100 m2).
Drevesa lahko na tretirani površini sadite po 7 dneh.
• 200 ml na 1 L vode oziroma v 20% koncentraciji za iglavce in 100 ml na 1 L vode oziroma v 10%
koncentraciji za listavce za zatiranje koreninskih izrastkov in poganjkov iz štorov. Z raztopino omočite novo odrezano mesto in sicer čimprej po sečnji v obdobju od novembra do marca. Ne tretirajte v času aktivnega pretoka sokov spomladi in zgodaj poleti.
• 2 ml na rez na 10 cm (ali manj) premera drevesa za kemično redčenje rasti listavcev in iglavcev
(injekcijsko vbrizgavanje). Ne tretirati v obdobju aktivnega pretakanja sokov spomladi in zgodaj poleti.
4. v okrasnih nasadih (polnaravni ali okrasni nasadi, ki vključujejo drevesa, neporaščena tla okrog okrasnega
rastlinja ali tla, namenjena okrasnim zasaditvam) v odmerku 1,5 L/ha za zatiranje enoletnega plevela najkasneje
2 dni pred zasaditvijo/obdelovanjem površine in v odmerku 4-5 L/ha (40-50 ml na 100 m2) za zatiranje večletnega
ozkolistnega in širokolistnega plevela najkasneje 5 dni pred zasaditvijo/obdelovanjem površine. Ne uporabljajte
vzdolž ali za tretiranje žive meje.
5. pri obnovi travnikov in pašnikov za zatiranje posameznih plevelnih gnezd (npr. ščavje, kopriva, čmerika) ali celih površin. Tretira se med intenzivno rastjo plevela in travne ruše v odmerku
3-6 L/ha (30-60 ml na 100 m2) do najkasneje 5 dni pred pašo ali oranjem. Tretiranje spomladi izvedite šele po vsaj 21 dneh razraščanja rastlin oziroma plevela. Za natančnejše odmerke za uničenje plevela upoštevajte navedbe v spodnji tabeli. Tretirajte površine pred pašo/košnjo od junija do oktobra, ko rastline dosežejo višino 30-60 cm ali pred ponovno rastjo rastlin po končani paši/košnji. Izberite ustrezen odmerek sredstva glede na
najmanj občutljivo vrsto plevela, ki jo želite zatirati.


BUZZIN         NOVO!

Herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v krompirju.

Aktivna snov: metribuzin 70 %. 
Formulacija: močljiva zrnca (WG).
Uporaba: 
- v krompirju za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela po sajenju in pred vznikom krompirja v odmerku 0,75 kg/ha pri porabi vode od 200 do 400 L/ha.
SPEKTER DELOVANJA: Sredstvo še posebej dobro zatira naslednje plevelne vrste: srakonje (Digitaria sp.), navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli), enoletno latovko (Poa annua), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), ogrščico (Brassica napus), belo metliko (Chenopodium album), nedišečo trirobko (Matricaria inodora), enoletni golšec (Mercurialis annua), breskovo dresen (Polygonum persicaria), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), navadni grint (Senecio vulgaris), navadno zvezdico (Stellaria media), perzijski jetičnik (Veronica persica) in njivsko vijolico (Viola tricolor).
Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z navadnim zebratom (Galeopsis tetrahit) in laško ljulko (Lolium perenne).
Omejeno deluje tudi na naslednje plevelne vrste: navadni ščir (Amaranthus retroflexus), navadno rosnico (Fumaria officinalis), plezajočo lakoto (Galium aparine), navadni slakovec (Polygonum convolvulus) in pasje zelišče (Solanum nigrum).

Pakiranje: 100 g, 1 kg. 
CvetalCvetal BIO

RastinZeotech
Kje smo

Podjetje

Agroruše d.o.o. 
Tovarniška cesta 27 
2342 Ruše
SI-Slovenija

Kontakt

T: +386 (0)2 66 90 710
F: +386 (0)2 66 90 766
E: agroruse@agroruse.si 
W: www.agroruse.si

Povezave

Spisek novic            
Aktualne teme
www.cvetal.si
www.cvetal.si                           
Spletna trgovina